காரைக்குடி ஸ்பெஷல் பருப்பு உருண்டை குழம்பு  | Paruppu Urundai Kulambu |  | Food Awesome
Paruppu Urundai Kulambu

காரைக்குடி ஸ்பெஷல் பருப்பு உருண்டை குழம்பு | Paruppu Urundai Kulambu | | Food Awesome

Ingredients:
Channa dal – 1 cup
salt – 2 Tsp
Onion – 1
Curry leaves – fee
Coriander leaves – 1 tbsp
green chili -2
fennel seeds – 1 tsp
Coconut grated – 2 tbsp

For kulambu:
Oil – 2 tbsp
Mustard seeds – 1 tsp
cumin seeds – 1 tsp
onion – 1
fenugreek seeds – 1/2 tsp
curry leaves – few
Garlic – 4
Turmeric powder – 1/2 tsp
Tomato -1
Tamarind – Big size gooseberry size
water – 1 cup
salt – 2 Tsp
red chili powder – 1 Tsp
sambar powder – 2 tbsp
coriander leaves – 1 tbsp

To grind:
coconut – 1/4 cup
small onion -3

Leave a Reply

Close Menu
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

error: Content is protected !!